1402

1402/5/2 0:0

1.    بررسی نقش پیشبین هوش اخلاقی در فرسودگی تحصیلی و اضطراب آشکار و پنهان ، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1396
2.    بررسی عوامل پیشگویی‌کننده رفتار بازیافت در ساکنین شهر بوشهر بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده سال 97-1396
3.    بررسی وضعیت سلامت روان و آشفتگی اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر شیراز در زمان بروز کرونا ویروس 2019
4.    بررسی رابطه خودپنداره حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب شهر شیراز و بوشهر در زمان بروز کرونا ویروس 2019
5.    بررسی ارتباط ترکیب بدن و توزیع چربی با سندرم ناتوانی حرکتی در سالمندان ساکن جامعه بر اساس برنامه سلامت سالمندان بوشهر
6.    بررسی ارتباط ترکیب بدن و توزیع چربی با فشار خون در سالمندان ساکن جامعه بر اساس برنامه سلامت سالمندان بوشهر
7.    بررسی رابطه خودبیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1401


تاریخ بروز رسانی:   21 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >