برنامه جامع کارگاهها

1401/3/1 0:0

عنوان

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

وضعیت

مستندات

 راهبرد جستجو

 مدیریت اطلاع‌رسانی

 31 اردیبهشت ماه

برگزار شد

انواع مطالعات در علوم پزشکی

 مدیریت پژوهشی

  خرداد ماه

 

بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نگارش مقالات/ سلب اعتبار مقالات

 مدیریت اطلاع‌رسانی

 خرداد ماه

 

 ترجمان دانش و تدوین خلاصه سیاستی در نظام سلامت

 مدیریت اطلاع‌رسانی

شهریور ماه
 

 مقاله نویسی پیشرفته

  مدیریت پژوهشی 

  مهر ماه

 

 مطالعات مروری narrative 

 مدیریت پژوهشی

   مهر ماه

 

 کارگاه پیشرفته مرور نظامند و متاآنالیز

 مدیریت پژوهشی

   آبان ماه

 

 اخلاق در کارآزمایی بالینی/ وبینار

 مدیریت پژوهشی

   آبان ماه

 

تحلیل آماری با نرم افزار spss : پیشرفته

 مدیریت اطلاع‌رسانی

   آبان ماه  

فنون مصاحبه در مطالعات کیفی

  مدیریت پژوهشی

  آذر ماه

 

ابزارسازی در علوم سلامت، طراحی و روان سنجی ابزار

 مدیریت پژوهشی

  آذر ماه

 

تفکر نقادانه و تصمیم گیری آگاهانه

 مدیریت پژوهشی

 دی ماه

 

تخلفات پژوهشی و قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار پژوهشی/وبینار

 مدیریت پژوهشی

 دی ماه

 

آینده پژوهی در پژوهش

 مدیریت پژوهشی

 بهمن ماه

 

آشنایی با روشهای جذب گرنتهای پژوهشی بین المللی

 مدیریت پژوهشی

 بهمن ماه